projektowanie Konserwacja-960x360 cfd4

Systemy odddymiania

Na podstawie badań ustalono, że jedna z najczęstszych przyczyn utraty życia lub zdrowia u ofiar pożarów jest zatrucie się toksycznymi składnikami dymu powstającego podczas spalania. W celu zwiększenia bezpieczeństwa ludzi, drogi ewakuacji wyposaża się w instalacje oddymiania. Instalacja ta ma za zadanie odprowadzenie dymu z drogi ewakuacji. Oddymiona droga ewakuacji umożliwia przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-gaśniczej oraz łatwiejsze zlokalizowanie ogniska pożaru.

Podstawowe składniki systemu oddymiania:

- czujki dymu,
- siłowniki łańcuchowe,
- przycisk alarmowy oddymiania,
- centrale oddymiania,
- okna oddymiające – montowane w fasadach budynków,
- rewizyjne klapy oddymiające z napędem elektrycznym bądź pneumatycznym,umieszczane w otworze dachu.

Systemy oddymiania – rodzaje:

Grawitacyjny system oddymiania
Grawitacyjne oddymianie dróg ewakuacji realizuje się poprzez zamontowanie w powierzchni dachu lub fasadach budynku klap oddymiających lub otwieranie okien. Automatyczne otwieranie klap oraz okien odbywa się za pośrednictwem siłowników elektrycznych sterowanych przez centrale oddymiania. W celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza dla osób ewakuujących się w dolnych częściach budynku stosuje się otwory napowietrzające.
Centrala oddymiania informowana jest o zadymieniu za pomocą czujki dymu lub ręcznego przycisku oddymiania.
Dodatkowa funkcja instalacji oddymiania jest możliwość wykorzystywania jej do okresowego wentylowania pomieszczeń.


Wymuszony (mechaniczny) system oddymiania
Wymuszony system oddymiania realizuje się poprzez zastosowanie wentylatora oddymiającego odpowiednio dobranego do kubatury drogi ewakuacji zlokalizowanego w górnej części budynku. W celu zapewnienia napowietrzania drogi ewakuacyjnej stosuje się wentylatory napowietrzające zlokalizowane w dolnej części budynku.
Podobnie jak w grawitacyjnym systemie oddymiania wentylatory sterowane są przez centralę oddymiania, która wykrywa zadymienie za pośrednictwem czujki dymu lub ręcznego przycisku oddymiania.

System nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu
Ideą zastosowania tego rozwiązania jest niedopuszczenie do zadymienia drogi ewakuacji. Realizuje się to poprzez zastosowanie wentylatora nawiewnego wytwarzającego odpowiednie nadciśnienie na drodze ewakuacji, które uniemożliwia przedostawanie się do niej dymu. Regulacja nadciśnienia odbywa się poprzez zamontowanie klapy upustowej, której zadaniem jest nieprzekroczenie dopuszczalnej wartości nadciśnienia.

 

 

Kami Consulting - ochrona przeciwpożarowa, inżynieria i projektowanie instalacji przeciwpożarowych